Ubytování pro uprchlíky – rekonstrukce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit, a to konkrétně podprogram PP1, který se týká změny dokončených staveb a stavebních úprav budov.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Příjem žádostí
Celková alokace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit, a to konkrétně podprogram PP1, který se týká změny dokončených staveb a stavebních úprav budov.

Cíl celého programu

Cílem programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny, a to prostřednictvím:

 1. bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
 2. nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky,
 3. mobilních nebo modulárních domů užívaných jako bytové nebo ubytovací jednotky (o tomto bodě více v závěru).

Na co se vztahuje výzva

Teď už se podíváme konkrétně na podprogram PP1. Vztahuje se na:

 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných
  domech.
  Podmínkou v tomto bodě je, aby bylo stavebními úpravami zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky
  způsobilé k ubytování osob.
 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny.
  I tady je podmínkou, aby bylo v rámci úprav zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. I zde platí, že údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Oprávněný žadatel

Oprávněnými žadateli v podprogramu jsou obce, kraje, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Výhoda pro žadatele

Výhodou pro obce a další oprávněné žadatele je skutečnost, že jim vystavěné bydlení zůstane a mohou ho následně použít pro vlastní občany.

Výše dotace

Výše podpory v rámci podprogramu bude poskytnuta do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.
Pro výpočet maximální dotace v případě ubytování v bytě je rozhodný počet ubytovaných osob a stanovuje se podle podlahové plochy bytu a obytných místností v minimálním
standardu. Co se týče ubytovacího zařízení, je rozhodný počet ubytovaných osob a maximální dotace bude stanovena podle přílohy § 44 vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Neváhejte se nám ozvat pro předběžný výpočet.

Cílová skupina

Cílovou skupinou, pro kterou je zajišťováno nouzové ubytování, jsou uprchlíci z Ukrajiny = osoby, které mají v cestovním dokladu nebo mimo něj vyznačeno vízum, které je označeno kódem D/VS/U nebo D/DO/667 nebo 668 nebo 669, nebo je v cestovním dokladu nebo mimo něj vyznačen záznam o udělení víza s kódem D/VS/U anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.

Forma podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace, přičemž bilance jednotlivých akcí může zahrnovat i související neinvestiční výdaje.

Uznatelné výdaje

Mezi uznatelné výdaje patří:

 • výdaje, které vznikly nejdříve 24. února 2022 (datum zdanitelného plnění) do data ukončení realizace akce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a souvisí výhradně s realizací
  akce (to ovšem neplatí pro výdaje na projektovou dokumentaci stavby, které jsou uznatelné od 1. 1. 2022),
 • výdaje na rekonstrukci/vybudování společných zařízení (stravovací, hygienická),
 • výdaje na zabezpečovací systém,
 • výdaje na revize prováděné v realizační fázi akce,
 • výdaje na výměnu/pořízení zdroje tepla včetně otopné soustavy, výdaje spojené s energetickými úsporami objektu, resp. opravou střechy a výdaje na projektovou dokumentaci
  stavby jsou uznatelné v poměru užitné podlahové plochy určené pro ubytování cílové skupiny,
 • technický dozor investora,
 • pořízení vybavení, nábytku v bytě nebo ubytovacím zařízení, který je předmětem dotace, maximálně však do limitu 20 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů,
 • daň z přidané hodnoty (dále jen “daň” nebo “DPH”) podle zvláštního právního předpisu může být uznatelným výdajem pouze za předpokladu, že uznatelným výdajem je rovněž plnění,
  ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění uznatelným výdajem pouze z části, je uznatelným výdajem rovněž pouze poměrná část DPH vztahující se k tomuto plnění. DPH nebo
  její část je uznatelný výdaj pouze za předpokladu, že žadatel nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části DPH. DPH je uznatelným výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou
  plátci DPH.

Financování akce

Tato dotace bude poskytována v režimu ex post.

Co dalšího zahrnuje program?

Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že v rámci programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit dojde k vyhlášení dvou výzev, druhá by se měla týkat pořízení modulárního bydlení. Podle nejnovějších zpráv dojde ke zveřejnění v případě, že si to bude situace žádat. Modulární bydlení umožňuje rychlé vybudování pohodlných ubytovacích kapacit přímo v místě, kde je potřeba. Objekt se dopředu připravuje ve výrobním závodu, sestavení na místě je bez přehánění bleskovou záležitostí. Stavbu je navíc v budoucnu možné upravit podle aktuální situace nebo ji dokonce přemístit.

Co dál

Situaci dále sledujeme a o dalších důležitých krocích vás budeme informovat. Pokud ještě neodebíráte naše newslettery, přihlaste se přímo pod tímto článkem a nic vám neuteče.
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů