Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody

Podporované aktivity:

  • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchovýchči na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 Oprávnění žadatelé:

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 18.12.2020