Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

Věcné zaměření:

a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou

b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel

c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích

d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)

e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu

f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

Výše dotace:

Na jednu akci je možné poskytnout dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.

Podpora do podprogramů je poskytována na základě počtu trvale hlášených obyvatel:

a) pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z maximálních uznatelných nákladů,

b) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 % z maximálních uznatelných nákladů,

c) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z maximálních uznatelných nákladů,

d) pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli (avšak opatření je realizováno v místní části do 1000 obyvatel), je dotace stanovena ve výši 55 % z maximálních uznatelných nákladů,

e) pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ.

Maximální uznatelné náklady se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele – u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH, – u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 90 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH.

 Oprávnění žadatelé:

  • obce,
  • svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
  • vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí

Termíny:

Lhůta pro podání žádosti od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.