Výstavba pro obce – pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů

Výstavba pro obce – pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů

Věcné zaměření:

Účelem Programu je podpora investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, které se nacházejí v bytové nouzi a které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím, a výstavby dostupných nájemních bytů pro potřeby obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě.

Dotaci lze využít na pořízení:

  • sociálního domu;
  • části smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
  • sociálního bytu.

Výše podpory: 

  • Dotace může být poskytnuta až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru.
  • Maximální výše dotace je 32 000,-/m2

 Oprávnění žadatelé:

  • Obec
  • svazek obcí
  • městská část

Termíny:

  • Příjem žádostí je do vyčerpání alokace