Dotace na kůrovce

Dotace na kůrovce

Věcné zaměření:

  • Dotace je zaměřena na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.
  • Kompenzována bude škoda vzniklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.
  • Podpora bude poskytnuta na základě objemu těžeb za  rok 2019.

Výše podpory: 

Výše podpory bude až 510 kč/m³

 Oprávnění žadatelé:

  • Podpora bude poskytována všem vlastníkům nestátních lesů
  • Obce, které jsou vlastníkem nestátních lesů

Termíny:

  • Žádosti se budou otevírat na podzim 2020