Územní plán

Územní plán

Podporované aktivity:

Podpora územně plánovacích činností obcí
  • Výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem:
  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě provedené projektantem.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 400 tis. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2020