Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel

Věcné zaměření:

Účelem Programu je podpora výstavby nájemních bytů a domů (formou novostavby či přestavbou budov) pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby, zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma). Podpora je poskytována formou nízkoúročených úvěrů.

Úvěr lze využít na pořízení:

  • bytového domu s nájemními byty;
  • jednotlivých nájemních bytů.

Výše úvěru:

  • Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů, přičemž čerpat úvěr lze pouze na určené rozhodné výdaje (čerpat nelze na pozemek a stávající budovu).

 Oprávnění žadatelé:

  • Okruh žadatelů není limitován. Žadatelem mohou být obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Termíny:

  • Příjem žádostí je do vyčerpání alokace