Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Věcné zaměření:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.
Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč.

Výše podpory: 

  • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
    Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
    Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

 Oprávnění žadatelé:

– obce, které mají do 2000 obyvatel, nebo se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel.
– spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– obecně prospěšné společnosti,
– vlastník objektu,
– vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
– uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí 3. února 2020 – ukončení příjmu žádostí 21. února 2020