Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Věcné zaměření:

 • Monitoring návštěvnosti,
 • navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu,
 • doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras,
 • úpravy lyžařských běžeckých tratí,
 • ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

Výše podpory: 

 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce,
 • maximálně však 5 000 000 Kč.

 Oprávnění žadatelé:

Účastníkem podprogramu může být:

 • Územně samosprávné celky,
 • organizace zřízené územně samosprávnými celky,
 • turistická informační centra,
 • geoparky,
 • nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony / dobrovolný svazek obcí,
 • církve a náboženské společnosti

Termíny:

 • Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. listopadu 2019 a končí dnem 5. února 2020.