Rekultivace starých skládek

Rekultivace starých skládek

Věcné zaměření:

 • V rámci podporované aktivity budou podporovány pouze projekty rekultivace starých skládek (stará skládka – tj. skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.)

Výše podpory: 

Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

 •  kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 •  církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 •  podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 •  fyzické osoby podnikající.

Termíny:

 • od 1. listopadu 2019 (9:00) do 30. června 2020 (20:00)