Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí pro obce do 3000 obyvatel

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí pro obce do 3000 obyvatel

Věcné zaměření:

  • prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
  • výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
  • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Výše podpory: 

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
  • Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019 – ukončení příjmu žádostí 17. února 2020