Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Věcné zaměření:

Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Výše podpory: 

  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • Kraj – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

 Oprávnění žadatelé:

  • Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí 18. prosince 2019
  • Ukončení příjmu žádostí 11. května 2020