Podpora dostupnosti služeb pro obce do 3000 obyvatel

Podpora dostupnosti služeb pro obce do 3000 obyvatel

Věcné zaměření:

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru účastníkem programu ani soukromým subjektem.

Výše podpory: 

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
  • Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

Účastníkem podprogramu může být:

  • obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
  • dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení v případě, že předmětem dotace bude pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019 – ukončení příjmu žádostí 17. února 2020