Pečovatelské byty

Pečovatelské byty

Podporované aktivity:

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek
v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách

Budou podpořeny akce, které vzniknou výstavbou:

  • novostavba bytového domu,
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
  • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
  • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximální výše dotace – 600 tis.Kč na jeden byt.

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2020