Dotace na opravu místní komunikace

Dotace na opravu místní komunikace

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
 • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
 • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

  Výše dotace

  obce do 3 000 obyvatel
  70 %, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč

 Oprávnění žadatelé:

 • obec
 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 5 mil. Kč

Termíny:

 • Termín vyhlášení podávání žádostí: 21.12.2020