Investiční dotace pro jednotky SDH obcí

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí

Věcné zaměření:

Dotace se poskytuje na:

 1. Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
 • pořízení nové CAS – kategorie 2 pro smíšený provoz, – střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg), – v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob, – s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5.000 l nebo s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3.000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6.000 l. 3 Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč,
 • rekonstrukci CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, maximálně však 1,5 mil. Kč,
 • rekonstrukci CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, maximálně však 2 mil. Kč.
 •  Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.

2. Pořízení nového dopravního automobilu

 • DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.
 • Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč.

3. Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice: 

 • Dotace se poskytuje na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice (dále jen „stavba“).
 • Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů akce, – minimálně však 450 000,- Kč, – maximálně však 4 500 000,- Kč. 
 • Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Výše dotace:

Liší se dle podprogramu maximálně však 4 500 000,- Kč

 Oprávnění žadatelé:

 • Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III,

Termíny:

1. dubna 2020 – 14. května 2020