Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Věcné zaměření:

 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • systémy odděleného sběru a manipulace s odpady,
 • třídicí a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů,
 • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,

 

Výše dotace:

 • Sběrné dvory – výše dotace 85 %
 • Oddělený sběr (pouze nádoby) – výše dotace  85 %
 • Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových prostředků) – výše dotace 25 %
 • Dotřiďovací a třídicí linky – výše dotace 85 %
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – výše dotace 85 %

 Oprávnění žadatelé:

 •  kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Termíny:

Lhůta pro podání žádosti od 2.3.2020 do 1.6.2020