Dotace na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů

Dotace na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů

Věcné zaměření:

 • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

Výše podpory: 

 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí, 7
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Termíny:

 • termín podání žádosti od 2.9.2019 – 3.2.2020