Dotace na veřejný rozhlas

Dotace na veřejný rozhlas

Věcné zaměření:

  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Výše podpory: 

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 200.000,- Kč (bez DPH).
Podpora 85% na výstražné systémy, 70% na varovné systémy a 85% na digitální povodňové plány.

 Oprávnění žadatelé:

– kraje,
– obce,
– dobrovolné svazky obcí,
– organizační složky státu,
– státní podniky,
– veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
– městské části hl. města Prahy,
– příspěvkové organizace,
– vysoké školy,
– nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Termíny:

  • od 1. října 2019 (9:00) do 19. prosince 2019 (20:00).