Dotace na technickou infrastrukturu

Dotace na technickou infrastrukturu

Věcné zaměření:

 • Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.
 • Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:

a) pozemní komunikace, tj.

 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace ;

b) vodovod, tj.

 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 2.  místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;

c) kanalizace, tj.

 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 2.  místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

a to i jednotlivě.

Výše podpory: 

Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce

Termíny:

 • termín podání žádostí od 21.10.2019 do 21.1.2020