Dotace na rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu rybníků

Dotace na rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu rybníků

Věcné zaměření:

  1. rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, atd.
  2. Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrných prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro hašení požárů, atd.

Výše podpory: 

  • Max. 80 % celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

  • Obce;
  • Svazky obcí;

Termíny:

  • termín podání žádosti od 1. 10. 2019 – 15. 1. 2020