Dotace na regeneraci prostranství na sídlištích

Dotace na regeneraci prostranství na sídlištích

Podporované aktivity:

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem
 • a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

 

 Oprávnění žadatelé:

 • V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na
  městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
  Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody
  podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 6 mil. Kč

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 01. 07. 2019