Dotace na přírodní zahrady

Dotace na přírodní zahrady

Věcné zaměření:

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Výše podpory: 

 • Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

 • obce;
 • mateřské školy,
 • lesní mateřské školy (včetně lesních klubů),
 • dětské skupiny;
 • základní školy;
 • střední školy;
 • domy dětí a mládeže;
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 v 10:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020