Dotace na ochranu a obnovu kulturního dědictví

Dotace na ochranu a obnovu kulturního dědictví

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Hledáme výjimečné projekty, které mají vizi o využití obnovené památky a které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou současní projektů jsou vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturním podnikání.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je příprava předložení projektů (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení) nejpozději do 31. 3. 2020. Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.

V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká:

 • nemovitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.

Pozn. Uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena.

V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká:

 • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek,
 • movitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
 • písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části. Restaurován, digitalizován, odborně zpracován a prezentován může být nejen historický fond (evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), ale rovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Podpořeny budou následující aktivity:

 • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování,
 • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující jejich dlouhodobé uchování, veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití (např. inovativními formami presentace, digitalizací, atd.)
 • povinné trvalé zpřístupnění kulturního dědictví a jeho prezentace, tzn. dlouhodobé adekvátní využití vhodnou formou jako nedílná součást projektu:                                                                                                         1)  v případě nemovitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost (v případě budov je alespoň 50% plochy trvale veřejně přístupné s využitím např. pro kulturní a vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, komunitní setkávání, inovativní způsoby prezentace kulturního dědictví, podnikání směřující k sociální soudržnosti, atd.
  2) v případě movitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost nebo přístupnost pro studijní účely vč. on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví,
 • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu.

Podpořeny budou následující doplňkové aktivity, které mohou být jednotlivými nebo opakovanými jednorázovými akcemi (akce, které mohou být pouze součástí výše uvedených aktivit):

 • tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití, management a práci s publikem, a dále kulturní akce, komunitní setkání, nové kreativní aktivity, atd. jako žádaná součást projektu.´

 

 Oprávnění žadatelé:

Subjekty vlastnící/provozující kulturní dědictví*:

 •  jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt a nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice,
 •  mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.
 • * Kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a Památky UNESCO.“Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace:

 • Výše grantu je od  5 140 000,- Kč do 38 550 000,- Kč
 • Míra podpory u státních a nestátních organizací 90%

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí – 15.1.2019
 • Ukončení příjmu žádostí – 31.3.2020