Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

  • propustků
  • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
  • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
  • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

 Oprávnění žadatelé:

  • obce do 3 000 obyvatel

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70% celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 1 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020