Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Věcné zaměření:

  • Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Výše podpory: 

Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 300.000,- Kč (bez DPH), maximální 10 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

– kraje,
– obce,

Termíny:

  • od 15. listopadu 2019 (9:00) do 14. února 2020