Chodníky a zastávky

Chodníky a zastávky

Podporované aktivity:

  • Oblast I – Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

a) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace akcí:

– výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;

– výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;

– výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

 

  • Oblast II – Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

a) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace akcí:

– výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;

– výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;

– nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;

– světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

 

  • Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

– úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);

– světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120- TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012);

– měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace – 300 tis. Kč
  • Maximální výše dotace – 20 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2018