Byty pro seniory

Byty pro seniory

Podporované aktivity:

Výstavba Komunitních domů pro seniory s cílem zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Budou podporovány akce zaměřené na nově vzniklé komunitní domy seniorů (bytový dům), ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů. Byty v Komunitním domě seniorů budou výhradně určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku a budou splňovat stavebně technické parametry upravitelného bytu (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Budou podpořeny akce, které vzniknou výstavbou:

  • novostavba bytového domu,
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
  • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
  • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximální výše dotace – 600 tis. Kč na jeden byt.

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2020