Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Věcné zaměření:

Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí  je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů.

Výše podpory: 

  • 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů na zpracování územního plánu, max. však 400 tis. Kč na jeden územní plán.

 Oprávnění žadatelé:

  • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí listopadu 2019 – ukončení příjmu žádostí 11. února 2020