90% dotace pro Středočeský kraj na výstavbu nebo rekonstrukci vodovodů a kanalizací.

90% dotace pro Středočeský kraj na výstavbu nebo rekonstrukci vodovodů a kanalizací.

Předmětem Programu je podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli a podpora výstavby nových rybníků, obnova zaniklých, rekonstrukce a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží, které přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Oblasti podpory:

a) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí“

b) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů“

Žadatelem o dotaci může být:

a) obec na území Středočeského kraje do 2000 obyvatel,

b) dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2000 obyvatel,

c) provozovatel vodohospodářské infrastruktury, pokud se jedná o společnost, která je minimálně z 66 % vlastnictvím obce do 2 000 obyvatel.

Lhůta pro podávání žádosti o dotaci je stanovena od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin. Povinnou přílohou je projektová dokumentace.