Nově otevřené dotační výzvy ze Středočeského kraje.

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 95 % z celkových uznatelných nákladů.

Oblasti podpory:
 • Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 z rozpočtu Středočeského kraje
 • Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 • Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky

 

Středočeský Fond sportu a volného času
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80%, 70% (obce) a 100% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Oblasti podpory:
 • Podpora sportovních a volnočasových aktivit“ – investiční podpora ( výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení)
 • Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie).
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů


Obnova nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce obnovy, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy, způsob užívání památky v posledních třech letech.

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů


Oblasti podpory:

 • DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
  a) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí“
  b) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů“
 • RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE“
  a) výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží
  b) rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží
Středočeský Fond prevence
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů Projektu

Oblasti podpory:
 • Primární prevence
 • Prevence kriminality
 • Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou
 • Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu
Středočeský fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů Projektu

Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí (vodohospodářské projekty) a dopravy (Budování infrastruktury záchytných parkovišť P+R).

Dotace jsou poskytovány na zpracování studií, analýz a projektových dokumentací.

 

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů

Oblasti podpory:
 • Výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí
 • Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů

 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v níže uvedených programech stanovena od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.