Dotace až 70 %: Stát nově podpoří fotovoltaiku v kombinaci s rekuperací pro veřejné budovy

Dotace až 70 %: Stát nově podpoří fotovoltaiku v kombinaci s rekuperací pro veřejné budovy

Od začátku května mohou obce a města žádat o peníze z dvoumiliardové dotace na energeticky šetrné zateplení veřejných budov, systémy využívající odpadní teplo, instalace fotovoltaických systémů v kombinaci s rekuperací nebo na výměnu zdrojů pro vytápění. Vyplývá to z dokumentu k výzvě  PO5, SC 5.1 v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kterou vyhlásily ministerstvo životního prostředí a Státní fond pro životní prostředí SFŽP).

Průběžná výzva do února 2020

Dotace se týkají renovací ve školách, nemocnicích, na úřadech, v domech s pečovatelskou službou a v dalších veřejných budovách. OPŽP přispěje také na modernizace vnitřního osvětlení budov a systémy měření a regulace vytápění a větrání. O dotace je již možné žádat, a to do začátku února 2020, podle SFŽP není počet žádostí omezen.

 
S příspěvkem je možné také vyměnit zdroje tepla pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody s výkonem nižším než pět megawattů využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii. Mohou být nahrazeny zdroji na biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu využívající obnovitelné zdroje či zemní plyn.
 
Žádosti budou instituce a státní příspěvkové organizace podat do 3. února 2020 a všechny projekty musí být uskutečněny do 31. prosince 2023.

Až 70% na fotovoltaiku v kombinaci s rekuperací

„Věříme, že nové dotace pro fotovoltaické instalace v kombinaci s rekuperací přispějí nejen k energetickým úsporám ve veřejném sektoru, ale umožní další dynamický rozvoj sektoru solární energetiky v České republiky,“ říká Aleš Hradecký, předseda představenstva Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).
 
„Na přípravě nové výzvy OPŽP, které podporuje energetické úspory pomocí výroby solární energie jsme pracovali ve spolupráci s Komorou OZE více než 9 měsíců. Jsme rádi, že vedení MŽP naše návrhy akceptovalo,“ dodává Hradecký.
 
Výše podpory by se měla pohybovat mezi 35 a 50 procenty z celkových nákladů podle dosažených úspor. Pět procent navíc může získat ten žadatel, kterému obnovitelné zdroje pokryjí nejméně 40 procent spotřeby energie po uskutečnění projektu.

V případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací a fotovoltaického systému může příspěvek dosahovat až 70 procent z nákladů. 
Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, musí být umístěn pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být vyšší než roční spotřeba elektřiny v budově.

V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. Podmínkou pro získání dotace je požadavek na realizaci f
otovoltaických systémů, jejichž hodnota využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod.rok-1.
 
Strop na fotovoltaiku

Vyšší míru podpory na fotovoltaický systém je možno uplatnit i u projektů, kde byla instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podpořena z OPŽP v minulosti. Vyšší míru podpory je možno uplatnit i v případě, kdy je součástí komplexního projektu v 5.3 a) a to tak, že na tyto aktivity bude podána samostatná žádost o podporu do 5.3 b), tzv. jeden projekt na dvou žádostech.
 
Maximální způsobilé výdaje u realizace fotovoltaických systémů činí 45 000 Kč bez DPH / kW (tj. špičkový instalovaný elektrický výkon fotovoltaického systému). V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE.
 
Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %. Do celkové energie nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.
 
Dokumenty jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách www.opzp.cz.
Zdroj: SolarniNovinky.cz